שימוש באתר "ליד סנטר"

 1. השימוש באתר "ליד סנטר", ובתכנים המוצגים בו (להלן: "האתר" ו/או "התוכן") יעשה בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש דלהלן ("התנאים").
 2. ההרשמה לאתר והשימוש בשירותיו מותנים בהתחייבות המשתמש למלא אחר תנאי הסכם זה, לפיכך נבקשך לקרוא בעיון את כל התנאים לפני השלמת הליך הרישום והתחלת השימוש בשרותי האתר.
 3. חתימה על הסכם זה והשימוש באתר יחשבו כהסכמה חד משמעית לפעול בהתאם לתנאי השימוש באתר לרבות שינויים שיחולו בו אשר יובאו לידיעתך.
 4. "ליד סנטר" והאתר המופעל על ידה עוסקים באיסוף פרטים ממשתתפים ו/או גולשים ו/או פונים המעוניינים בשירותים או במידע והעברתם לצד שלישי לרבות ספקי שירותים לצורך קבלת הצעות.

"ליד סנטר" שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש באתר, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, התנאים המעודכנים יחייבו מרגע עדכונם באתר.

אחריות מפעילי האתר

 1. "ליד סנטר" עושה כמיטב יכולתה על מנת לספק למשתמשים באתר שירות סדיר, רצוף, ללא תקלות, הפרעות והפסקות. בשל העובדה שמתן השירות תלוי גם בגורמים חיצוניים רבים,  "ליד סנטר" אינה ערבה לכך שלא תהינה תקלות, הפרעות, עיכובים, או הפסקות בשירות, שהן על פי רוב פתאומיות ובלתי צפויות מראש (להוציא מכלל זה הפסקות מתוכננות מראש - לצרכי תחזוקה שוטפת של האתר), מסיבות אלו לא תחול על החברה כל חובה לפצות את המשתמשים או מי מהם בגין תקלות, הפרעות והפסקות בלתי צפויות במתן השירות, והמשתמש מוותר מראש על כל זכות מכל סוג שהוא לדרוש או לתבוע פיצוי בגין תקלות אלה, או בשל הפסקות בשירות לשם תחזוקת האתר.
 2. "ליד סנטר" נוקטת באמצעים רבים כדי לאבטח את המידע האישי של המשתמשים באתר, אולם מאחר ומדובר באתר שמקושר לרשת האינטרנט, לא ניתן להגן באופן מוחלט והרמטי על האתר מפני חדירות של "האקרים" וגורמים עוינים. כלומר, חרף מאמציה של "ליד סנטר" ואמצעי האבטחה שבהם היא נוקטת, לא ניתן לערוב לכך שפרטים אישיים של המשתמשים, שלא נועדו לפרסום פומבי באתר, אכן יהיו חסינים בפני חדירות של צדדים שלישיים לאתר, או מכל סיבה אחרת.
 3. לאור האמור לעיל, "ליד סנטר" מבהירה בזאת שלא תפצה את המשתמשים על כל נזק  אפשרי שעלול להיגרם להם, אם ייגרם, עקב סיבה זו.
 4. "ליד סנטר" לא תישא באחריות כלפי ציבור המשתמשים וכלפי כל משתמש בנפרד, בקשר לאמיתות התכנים שנמסרים לאתר ע"י המשתמשים בו, כמו גם לגבי המטרות והיעדים הגלויים והנסתרים שעומדים מאחורי התכנים, וכן לגבי השימוש שיעשו המשתמשים בתכנים שמופיעים באתר, לרבות טיב התוצאות שיושגו על ידם כתוצאה מן השימוש בשירותי האתר.
 5. "ליד סנטר" לא תהיה אחראית לנזק ישיר או עקיף שיגרם למי ממשתמשי האתר עקב הפרת תנאי הסכם זה ע"י מי ממשתמשי האתר. במקרה מעין זה, יוכל משתמש שנפגע לתבוע אך ורק את מי שהפר את התנאים, והמשתמש מוותר בזאת מראש על כל זכות מכל סוג שהוא לבוא בטענות, דרישות או תביעות כלפי ליד סנטר" בשל הפרת התנאים ע"י מי ממשתמשי האתר.
 6. "ליד סנטר" שומרת לעצמה את הזכות לערוך ולהשמיט תכנים של משתמשים, שלא עולים בקנה אחד עם תנאי השימוש באתר והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי שפעולות אלה יטילו עליה אחריות מכל סוג שהוא לכל התכנים המתפרסמים באתר ע"י כל משתמש בנפרד או ע"י כלל המשתמשים.
 7. "ליד סנטר" רשאית לשנות, להקפיא זמנית או להפסיק כליל את כל פעילות האתר, או חלקים הימנו, כמו גם להעביר את כל האתר, או חלקים הימנו, לבעלות אחרת, ללא הודעה מוקדמת למשתמשים. במקרה מעין זה הנהלת "ליד סנטר" תוכל להעביר את כל זכויותיה, או חלק מזכויותיה באתר, לצד ג' מבלי שלמשתמשים תהיה זכות לערער על החלטות אלו ומבלי שתהא ל"ליד סנטר" או למנהליה חבות כלשהי כלפי המשתמשים ו/או צד ג' כלשהו.

חרף האמור לעיל, "ליד סנטר" שומרת לעצמה את הזכות לדווח לרשויות אכיפת החוק בכל מקרה שבו מי מהמשתמשים יעבור על הוראות חוק זה או אחר, ותעמיד לרשות גורמים שלישיים, במידת הצורך, מידע אישי על משתמשים שלא פעלו בהתאם לתנאים, או שפגעו במשתמשים אחרים, או בכל דין.

אחריות המשתמש במערכת הצהרותיו והתחייבויותיו

 1. אני מודע לסכנות האורבות למשתמשים באתרים באינטרנט, אי לכך אני לוקח על עצמי מראש את מלוא האחריות לכל פגיעה, נזק או הפסד מכל סוג שהוא, שעלולים להיגרם לי וגם/או לצד שלישי עקב השימוש בשירותי אתר זה. יתר על כן, ולמען הסר כל ספק, אני מצהיר בזאת שלא תהיינה לי כל טענות, מענות ותביעות כלפי "ליד סנטר מנהליה ועובדיה, אם אפגע ו/או יגרמו לי או לאחר נזקים או הפסדים מכל סוג שהוא עקב השימוש בשירותי האתר "ליד סנטר".
 2. אני מתחייב לשלם עבור הלידים אשר התקבלו במערכת בהתאם להוראות טופס ההזמנה המצורף להסכם זה, ידוע לי כי באם לא אשלם בזמן תהא "ליד סנטר" רשאית להפסיק את מתן השירות ללא מתן התראה מוקדמת.
 3. הוסבר לי היטב כי החברה נושאת בתשלומים רבים התלויים בהסכם זה, לפיכך, משתמש אשר יודיע על הפסקת השירות בטרם סיום ההתקשרות בין הצדדים לא יהיה זכאי להחזר תשלומים בגין לידים שהוזמנו מראש בטופס ההזמנה.
 4. ידוע לי והוסבר לי היטב כי תקינות הליד אינה תלויה "בליד סנטר", בכל מקרה יובהר כי בטרם ישלח הליד למשתמש הוא יעבור את בדיקתה של "ליד סנטר.    
 5. אני מתחייב בזאת שלא לשלוח לאתר כל חומר שכולל בתוכו וירוס, ו/או דואר זבל (SPAM),  תוכנת מחשב וחומרים שעלולים לגרום נזק לאתר וגם/או למשתמשים בו, ושלא אבצע ולא אאפשר לבצע כל עבירה על פי הוראות כל דין.
 6. תוכן הפרסום יקבע ע"י המשתמש ויאושר על ידו בטרם יפורסם, לאור האמור תוכן הפרסום הנו באחריותו הבלעדית של המשתמש בלבד וגם/או המזמין ולא תהיה למשתמש וגם/או למזמין כל טענה בכל הקשור לתוכן הפרסום אשר אושר ע"י המשתמש בטרם עלה לאתר, כמו כן יובהר כי במידה ויגרם נזק לאדם וגם/או גוף כלשהו כתוצאה מהפרסום האחריות המלאה לנזק תהיה על המשתמש, היה ו"ליד סנטר" תתבע ע"י הניזוק היא תהיה זכאית לחזור למשתמש ואף להגיש נגדו תביעה נפרדת בגין הנזקים שנגרמו לה.
 7.  הוסבר  לי היטב כי האחריות לתוכן פרסומי אשר יש בו כדי לפגוע וגם/או לבזות וגם/או להשפיל  וגם/או להונות אדם או ציבור כלשהו או את גולשי האתר יהיה באחריות המשתמש ו/או המזמין על כל המשתמע מכך.
 8. מאגרי המידע שייכים ל"ליד סנטר", המשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש וגם/או לצפות וגם/או להעביר וגם/או לעיין במאגרי המידע השייכים לחברה בלבד. "ליד סנטר" שומרת לעצמה את הזכות להחזיק, לרשום ולנהל מאגרי מידע, כאמור בחוק הגנת הפרטיות - חוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981.
 9. ידוע והובהר למשתמש וגם/או למזמין כי מתן השירותים תלוי, בין היתר, בצד שלישי ועל כן "ליד סנטר" לא תהיה אחראית לתקלות ו/או הפסקות ו/או שיבושים ו/או נזק ו/או מחדל ו/או הפסד ו/או הוצאה  שיגרמו למשתמש ו/או לגולש, ושמקורם בצד השלישי.
 10. יודגש והובהר היטב למשתמש כי "ליד סנטר" אינה אחראית לאיכות הלידים ורמת הרלבנטיות שלהם.
 11. המשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש במאגרי המידע השייכים ל"ליד סנטר".
 12. שם המשתמש והסיסמה הנם אישיים ואינם ניתנים להעברה, המשתמש מתחייב לשמור בסוד  ולא יעביר ולא יגלה לאחרים את שם המשתמש והסיסמה.
 13. המשתמש מתחייב שלא להתחזות או להשתמש בשם משתמש של אדם אחר.
 14. הפרת אלו מהתחייבויות המשתמש עפ"י הסכם זה עלולה לגרום לחסימת גישת המשתמש לאתר והגשת תלונה במשטרת ישראל, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת ל"ליד סנטר" על פי כל דין.
 15. מוסכם עלי ש"ליד סנטר" תהיה רשאית וזכאית להשעות או להפסיק את השירות הניתן לי, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא כל הודעה מראש ומבלי שיהיה עליה לנמק את החלטתה. כל זאת אם תגיע למסקנה שהפרתי תנאי כלשהו מהתנאים. בנוסף "לי סנטר" תהיה זכאית לתבוע אותי על כל נזק ישיר או עקיף שיגרם לה, לצד ג', או למי מהמשתמשים בשירותי האתר עקב הפרת הסכם זה על ידי. בכל מקרה לא תהיה לי כל זכות לתבוע את "ליד סנטר" על החלטתה להשעות או להפסיק את השירות הניתן לי ע"י האתר.
 16. אני מביע בזאת את הסכמתי המלאה לקבל מ"ליד סנטר" דואר אלקטרוני הנוגע לפעילותי באתר, לפעילות של האתר לרבות הודעות על שיפורים, שינויים ו/או הפסקות יזומות בשירות), וכן הודעות על מבצעים מיוחדים של האתר, ביוזמתו או בשיתוף עם גורמים אחרים - מסחריים ואחרים. ידוע לי שבמבצעים מיוחדים, שיוצעו באתר, בשיתוף עם גורמים אחרים, לא תהא ל"ליד סנטר" כל אחריות מכל סוג שהוא כלפי מי מהצדדים לעסקה, וכי כל עסקה תעשה לפי שיקול דעתי והבנתי, ביני לבין החברה שתספק את המוצר ו/או השירות. למרות האמור לעיל, אני שומר לעצמי את הזכות לבקש בכל עת - ממפעילי האתר - לא לשלוח אלי הודעות על מבצעים מסחריים, זאת באמצעות פניה באזור "צור קשר".

קניין רוחני

 1. זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובשירותים השייכים ל"ליד סנטר" וגם/או לצדדים שלישיים שהעניקו ל"ליד סנטר" הרשאה להציגם במסגרת האתר והשירותים. בכלל זה, ליד סנטר" הינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בזכויות היוצרים, בפטנטים ובמדגמים של האתר, ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי, במאגרי המידע, לרבות ומבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים, קודי מחשבים, טקסטים וכל חומר אחר הכלול באתר.
 2. המשתמש מתחייב לכבד את זכויות היוצרים ואת זכויות הקניין הרוחני של האתר, מובהר למשתמש שכל זכויות הקניין הרוחני שייכות ל"ליד סנטר" וכי כל שימוש בהם, שלא במסגרת שימושי האתר וגם/או שלא על פי הסכמתה המפורשת של "ליד סנטר" בכתב יהווה הפרה של הסכם זה ובכלל זה "ליד סנטר" תנקוט בכל צעד העומד לרשותה על מנת להגן על קניינה הרוחני.

סמכות שיפוט

דיני מדינת ישראל יחולו על כל עניין הנובע משימוש באתר, תנאיו, מדיניות הפרטיות שלו, הוראותיו וכל דבר ועניין. סמכות השיפוט תהא מסורה לבתי המשפט של מדינת ישראל ובהתאם לדיני המדינה. סמכות השיפוט המקומית בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר, תהא מסורה לבתי המשפט בתל-אביב יפו ולהם בלבד.